Echo Maryi Królowej Pokoju

Rozważania na 2.04.2020


TRÓJPRZYMIERZE SERC

formuła modlitewna do uczestniczenia w Trójprzymierzu Serc

 O Panie, w szczególnym czasie - identyfikowanym przez wielu, jako schyłek „wieku wzmożonego działania szatana” - dałeś nam szansę ocalenia świata w Trójprzymierzu Serc: Najświętszego Serca Pana Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi i Przeczystego Serca św. Józefa. Obiecałeś nam - że dzięki temu Bożemu Dziełu, przygotowanemu na czasy ostateczne - zostaniemy uwolnieni od wpływów szatana i może dokonać się też w naszych sercach przemiana na lepsze. Chcesz, o, Boże, abyśmy również i my uczestniczyli w tym przymierzu, a wtedy znajdziemy także sami ocalenie. Jak ukazałeś nam, o Panie, na kartach Pisma Świętego: każde przymierze zawierane między Bogiem a ludźmi przynosiło realne dobrodziejstwo dla człowieka, ale i też stawiało konkretne zobowiązania dla niego. Pouczałeś nas, o Boże: „Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia”  (Wj 19,5). Pragnę więc, o Boże, uczestniczyć - w całej pełni - łaski, darowanej mi w Trójprzymierzu Serc. O Panie - pozwól mi otworzyć się na potęgę Miłości Twojej, ukrytą w Trójprzymierzu Serc Świętych, aby moje upośledzone serce zostało napełnione Miłością Boga, która to Miłość, według Twojego zamysłu, o Panie, tworzy pełnię szczęśliwego życia ludzkiego, zwycięża upadły świat, przetrwa wszelkie przeciwności, jest ponad wszystkimi cnotami - nawet ponad wiarą i nadzieją. Pozwól mi - o, Boże Trójjedyny odkryć piękno Osób stanowiących TRÓJPRZYMIERZE SERC: Jezusa Chrystusa naszego Pana, Dziewicę Maryję naszą Matkę i Królową, Jej Oblubieńca św. Józefa i zrozumieć Ich misję w dziele zbawczym, aby Ich święte życie oświetliło moje życie, w które jeszcze wkrada się ciemność grzechu. Pozwól mi też o, Wszechmogący Boże, otworzyć swoje serce przed obliczem Serc Najświętszych Jezusa, Maryi i św. Józefa ukształtowanych przez Ciebie, w doskonałości i nadprzyrodzonej harmonii, abym znalazł się w zasięgu Bożej Miłości, jak nad „wodami, gdzie mogę odpocząć” ( por. Ps 23,2), a która to woda - najczystsza, wypłynąwszy z Serca Jezusowego - jako źródło - wpływa dalej do Serc Maryi i św. Józefa, a potem chce dotrzeć na cały okręg ziemi (por. Prz 8,31). Daj mi łaskę, o, Boże, wypełnić należne zobowiązania, aby wziąć udział w tym świętym przymierzu trzech Serc: Jezusa mojego Pana i Zbawiciela, Niepokalanego Serca Maryi i Przeczystego Serca św. Józefa. Pozwól mi więc, o, Panie, poznać i wprowadzić w życie nauczanie Syna Ojca Przedwiecznego, który chce mnie ukształtować w „Mądrości, która zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn” (Prz 9,1). Ta wcielona Mądrość - Jezus Chrystus, zaprasza mnie w słowach natchnionych: „Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam” (Prz 9,5) abym karmił się Jego Słowem, napełniał swoje serce Mądrością Przedwieczną.

Pozwól mi, Miłosierny Boże, otworzyć moje serce na prawdę Tajemnicy Wcielenia, Tajemnicy Najświętszego Sakramentu. Pozwól mi Panie karmić się Ciałem Jezusa Chrystusa i pić Jego Krew, adorować mojego Pana i Boga (por. J 20,28) w Najświętszym Sakramencie, bo jest to szczególny - a może najistotniejszy moment - wprowadzenia mnie w Dzieło Trójprzymierza Serc. A nasz Pan - zszedł na ziemię do krainy śmierci i zniewolenia, aby dać nam (mi) wytchnienie i radość, ostatecznie „za rękę” wyprowadzić nas (mnie) stąd „poza miasto”, które ulegnie zagładzie podobnie jak zrobili to posłani przez Boga do Sodomy aniołowie: chwycili Lota, jego żonę i dwie córki za ręce i wyprowadzili ich poza miasto (por. Rdz 19,16). Panie Jezu: karmij mnie więc swoim Ciałem i napój mnie swoją Krwią, abyśmy mogli trwać w Trójprzymierzu tak naprawdę i do końca i na wieczność.

Panie Jezu Chryste, Trójprzymierze Serc Świętych przygotowane na czasy ostateczne jest po to, abyśmy mogli uczestniczyć jak najpełniej w Twoim Przymierzu, które zawarłeś za nas z Bogiem. To Przymierze - we Krwi Twojej - jest doskonałym i ostatecznym przymierzem. Jezus Chrystus będąc człowiekiem i Bogiem zawarł za nas i w naszym imieniu z Bogiem, - niezdolnych do takiego działania „umowę” - Przymierze pieczętując je Swoją Krwią. Wyprowadził nas z niewoli grzechu i wprowadził nas przez to w życie z Bogiem i w Bogu. Doprowadził nas do zjednoczenia z Panem, szczególnie na poziomie serca - stąd Trójprzymierze Serc. Dlatego tak bardzo potrzebne nam są Trzy Serca Najświętsze Jezusa, Maryi i św. Józefa, aby mogło być Przymierze we Krwi Jezusa - w tak szczególnie arcytrudnym czasie - zrealizowane.

Teraz wycisz się ... i „podpisz” ten „dokument”, który Jezus zawarł w Twoim imieniu i przypieczętował go swoją Krwią. „Popisz” go aktem woli, podpisz go w swoim sercu... mówiąc - TAK!!!! Amen!!! Jezu, dziękuję Ci, za to co zrobiłeś dla mnie.

  • Bieżące wydanie w formacie PDF "Echa Medziugorja" zawiera tylko 1 stronę wydania papierowego. Osoby zainteresowane otrzymywaniem pełnej wersji „Echa” drogą elektroniczną, proszone są o podanie swoich danych ... (czytaj więcej)